วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิตครูที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ ยุทธศาสตร์
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1.2 สร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศเพื่อรับใช้สังคม
2. ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ
2.2 ส่งเสริมการวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (AL)
2.3 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมหรืองานวิจัยที่ตอบสนองพื้นที่พหุวัฒนธรรม
3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการสู่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 การบริการวิชาการสู่สังคมและการเป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านศึกษาศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 4.1 บริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 4.2 การจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.3 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคม

วัฒนธรรม (CULTURE)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (CORE VALUES)

THE SIGN

 1. Team learning การเรียนรู้เป็นทีม
 2. High performance มีประสิทธิภาพ
 3. Engagement ยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพและองค์กร
 4. Service mind จิตบริการ
 5. Innovative คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. Good governance มีหลักธรรมาภิบาล
 7. Networking การสร้างเครือข่ายการทํางาน

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

ครูผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ข้อมูลจาก แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/02/2020

Business vector created by stories - www.freepik.com


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301