วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิตครูที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ ยุทธศาสตร์
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1.1 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1.2 : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมบนฐานพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.3 : พัฒนากลไกสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.4 : ยกระดับความเป็นนานาชาติ (internationalization) เพื่อผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 : ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.2 : ส่งเสริมการวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL)
3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสนับสนุนและพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
4. ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 4.1 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารบนฐานธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 4.2 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรม (CULTURE)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (CORE VALUES)

THE SIGN

 1. Team learning การเรียนรู้เป็นทีม
 2. High performance มีประสิทธิภาพ
 3. Engagement ยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพและองค์กร
 4. Service mind จิตบริการ
 5. Innovative คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. Good governance มีหลักธรรมาภิบาล
 7. Networking การสร้างเครือข่ายการทํางาน

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

ครูผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2566-2569

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ข้อมูลจาก แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/02/2020

Business vector created by stories - www.freepik.com


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
 • CV (Thai Ver.)
 • CV (Eng Ver.)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301