Loading...

วิชาเอกเคมี

     มุ่งเน้นประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมีช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Science- Mathematics Learning Management)
วิชาเอกเคมี
Chemistry

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ของมนุษย์
  • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเคมี
  • ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
  • ฝึกปฏิบัติการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางเคมีทั้งในส่วนของการสังเคราะห์และวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
  • ประยุกต์และนำความรู้รวมทั้งทักษะไปฝึกปฏิบัติจริง

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
  • นักวิชาการ พนักงาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • งานด้านการพิสูจน์หลักฐาน
  • สามารถต่อยอดไปเรียนสาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้านเคมี