Loading...

ประกวดราคา จัดทำหนังสือนิทาน AR Book จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post by นายพิภัตน์ เผ่าจินดา | 4 January 2023


ประกวดราคา จัดทำหนังสือนิทาน AR Book จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีเอกสารประกอบ ดังนี้

1. ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ จัดทำหนังสือนิทาน AR Book
    Download file
2. เปิดเผยราคากลาง
    Download file
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    Download file1
    Download file2