Loading...

ค่าย Math สัญจร
ตอน ครูอาสา พาน้องเปิดโลกคณิตศาสตร์

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 14 February 2023


      เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม ที่ผ่านมานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อม ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล และ ดร.อลิษา มูลศรี
จัดค่าย Math สัญจร ตอน ครูอาสา พาน้องเปิดโลกคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จ.กระบี่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และคุณครูเข้าร่วมเป็นจำนวน 140 คน 
ในการจัดค่ายครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน วันแรกมีการจัดกิจกรรมฐานทั้งสิ้น 5 ฐาน ได้แก่ วิ่งผลัด พิชิตโจทย์เลข, ถอดรหัสดาวินชี, XO ดุดันไม่เกรงใจใคร, Math inlove, ลายแทงล่าขุมสมบัติ วันที่สองมีการจัดกิจกรรมฐาน 5 ฐานเช่นกัน ได้แก่ อ้ายจัสวอนน่าเป็นรูปอะไรได้น้อ, เกมวิบากตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์, ปิงปองเจ้าปัญหา, ไม่บอกหรอก, ฟังเพลินบันเทิงจิตวิทแมทอีดู อีกทั้งในวันนี้ยังมีกิจกรรมแนะแนว
และการพูดคุยตอบคำถามในด้านการเรียน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราว
การเรียนของพี่ค่าย ซึ่งการจัดค่ายทั้งสองวันมีการผสมผสานทั้งด้านวิชาการ
และนันทนาการเพื่อให้น้องค่ายได้รับความรู้คู่ความสนุก
โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน มีผลตอบรับดีมาก น้องค่ายหลาย ๆ คนเปิดใจให้กับวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
ไม่มองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากเกินความสามารถของตนเองอีกต่อไป 
ในส่วนของนักศึกษาผู้จัดค่ายก็ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือจัดค่ายทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ เพื่อการจัดค่ายให้เหมาะสมกับน้องค่าย
      การจัดค่ายในครั้งนี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการผลิตนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ประเภทและวิธีในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งทางวิชาการ
และนันทนาการ โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตามข่าวสาร
ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ผ่านเพจ Facebook “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี”