Loading...

โครงการ Elem สัญจร
ตอน On the เล

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 14 February 2023


      เมื่อวันที่ 6 -7 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประถมศึกษาพร้อมด้วย ดร.ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย
และ ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี ได้จัด “โครงการ Elem สัญจร ตอน On the เล” ณ โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในภาพรวม ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ 
ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ได้นำความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ปฏิบัติจริง รวมถึงการทำงานเป็นหมู่คณะ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติงาน “การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
และช่วยเหลือสังคมได้

กิจกรรมครั้งนี้ มีฐานจำนวน 5 ฐาน ได้แก่
- Science show วิทยาศาสตร์น่ารู้
- ชื่นชมธรรมชาติกับหน้าต่างใบไม้
- พรายกระซิบตัวจิ๋วสื่อสารเก่ง
- ลูกปัดร้อยรักเก่งงานฝีมือ
- ใบ้คำหรรษาตัวจิ๋วไหวพริบดี
     
      ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้ผู้เข้าร่วมรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาได้ อดทน รู้รักสามัคคี
กล้าแสดงออก ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในวัยที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตและสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในกลุ่มกับนักเรียนและเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในอนาคต
โดยสามารถติดต่อข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ผ่านเพจ Facebook “สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”