Loading...

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Post by นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย | 14 February 2023


      เมื่อวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จำนวน 3 คน อ.ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล อ.ดร.อลิสรา ชมชื่น อ.ดร.อลิษา มูลศรี
2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คนนางสาวนูรูฮายาตี สะมะแอ นางสาวกชวรรณ หาหลับ นางสาวอัสรีนา ทองสีสัน
และ 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 นางสาววิไลพร คำสอน นางสาวซูวัยบะฮ์ หะยีเจะและ นายชนาธิป ทองดียิ่ง
รวมทั้งหมด 9 คน กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การเรียนรู้จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ”
2. การเสวนา ด้านคณิตศาสตรศึกษา หัวข้อ “2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: New Approaches After Covid-19”
   โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตรศึกษา
3. การเสวนาเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษา หัวข้อ “TLSOA นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด: พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sambox)”
   โดย ตัวแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเครือข่าย
4. การนำเสนองานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
5. การนำเสนองานแบบโปสเตอร์/นิทรรศการ
   โดยมีตัวแทนนักศึกษานำเสนอ 2 คน คือ 1) นางสาวนูรูฮายาตี สะมะแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 2) นางสาวกชวรรณ หาหลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอวิจัย
   เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
6. TSMED Night การเสวนานักศึกษาจากสถาบันผลิตครู ในหัวข้อ “ความเข้าใจคณิตศาสตรศึกษา
   จากมุมมองในฐานะที่เป็นนักเรียนและจากมุมมองในฐานะที่เป็นนักศึกษาครู”
   ตัวแทนนักศึกษาร่วมเสวนา คือ นางสาว อัสรีนา ทองสีสัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
7. กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่
8. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “TLSOA นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

      จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยและร่วมเสวนาแล้วนักศึกษาและคณาจารย์ ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทาง ทิศทางงานวิจัยที่หลากหลาย จากการเข้าร่วมในทุกกิจกรรมย่อย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศร่วมกับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในครั้งนี้มากกว่า 10 มหาวิทยาลัย และนอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเดินทาง การเตรียมความพร้อมในการเดินทางในครั้งนี้
     
      ซึ่งเป็นการเดินทางไกลที่จะต้องวางแผนจัดสรรการเดินทางให้ราบรื่นเพื่อความปลอดภัยและให้เกิดความคุ้มค่าให้ได้มากที่สุดและการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างและสานสัมพันธ์เครือข่ายคณิตศาสตรศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาจากเครือข่ายต่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และเพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การสังเกตชั้นเรียนต่างภูมิภาคแบบสด ๆ (live)