Loading...

โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Post by น.ส.อัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร | 23 March 2023


 

โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


          ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การพัฒนาหัวข้อการวิทยานิพนธ์ การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อสอบ การลงมือวิจัยโดยสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนผลการ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปราย และการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการบริหารเวลา วางแผนการดำเนินการในการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ทราบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ มีโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นวิจัย มีนักศึกษาหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 10 คน ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์