Loading...
ทีมบริหาร

Team of professionals

Image

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดี

Image

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

Image

ดร.อลิสรา ชมชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

Image

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑา ธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและ กิจการพิเศษ

Image

อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

Image

อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

Image

อาจารย์ปานใจ แสงศิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและวิเทศสัมพันธ์

Image

ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู