ทำเนียบคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศ.ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ศ.ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2511-2515
ศ.จำเริญ เจตนเสน

ศ.จำเริญ เจตนเสน

พ.ศ.2515-2517 และ 2523-2527
รศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา

รศ.ดร.ชำนาญ ณ สงขลา

พ.ศ.2517-2521
ผศ.ปรีชา ป้องภัย

ผศ.ปรีชา ป้องภัย

พ.ศ.2521-2523
รศ.ดร.วัน เดชพิชัย

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย

พ.ศ.2527-2531
รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

พ.ศ.2531-2535
ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

พ.ศ.2535-2539
ผศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

ผศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

พ.ศ.2539-2543
รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว

รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว

พ.ศ.2543-2547
ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

พ.ศ.2547-2551
รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

พ.ศ.2551-2554
ผศ.สมปอง ทองผ่อง

ผศ.สมปอง ทองผ่อง

1 เมษายน 2554 - 31 สิงหาคม 2554
ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

พ.ศ.2554-2558
รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

พ.ศ.2558- 2566
รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน