หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

       การศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับหลักกการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
 • ทักษะศตวรรษที่ 21

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
 • นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • นักจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 • นักประพันธ์และนักเล่านิทาน
 • กระบวนกรเกี่ยวกับปฐมวัย
 • ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการสถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของหน่วยงานเอกชน

หลักสูตรศึกษาศาสตร (ศึกษาศาสตร์)
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Ed. (Education)
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education