หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

        มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษที่มีความเข้มข้น มุ่งเน้นการบูรณาการเนื้อหาวิชาเอกสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • ทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษครอบคลุม ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปลภาษา
  • การเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับการสอน
  • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
  • ทักษะการฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน
  • การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  • นักวิชาการทางการศึกษา
  • พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
  • อาชีพอิสระ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษา)
ศษ.บ. (การสอนภาษา)
B.Ed. (Language Teaching)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
English