หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเคมี

          มุ่งเน้นประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมีช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคต

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  การเรียนรู้ของมนุษย์
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเคมี
 • ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 • ฝึกปฏิบัติการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางเคมีทั้งในส่วนของการสังเคราะห์และวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
 • ประยุกต์และนำความรู้รวมทั้งทักษะไปฝึกปฏิบัติจริง

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • นักวิชาการ พนักงาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • งานด้านการพิสูจน์หลักฐาน
 • สามารถต่อยอดไปเรียนสาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้านเคมี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Science- Mathematics Learning Management)
วิชาเอกเคมี
Chemistry