หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

       เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ มีทักษะการสอน กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และความเป็นครูที่ทันสมัย

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  • เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ที่มีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • มุ่งเน้นกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และนำความรู้ด้านเนื้อหา และมีการฝึกทักษะการสอน
  • การปฏิบัติจริงระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น

จบไปทำงานอะไร ?

  • สอบบรรจุรับราชการครู ของรัฐและเอกชน
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  • นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Science- Mathematics Learning Management)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
General Science