หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาพลศึกษา

 • มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านพลศึกษาในทักษะด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นำเทคโนโลยีทางกีฬาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในโรงเรียน
 • เน้นสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์และสมรรถนะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตด้านพลศึกษา
 • พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยยึดหลักปรัชญาพลศึกษาเป็นพื้นฐาน
 • การเรียนรู้ด้านโครงสร้างและการทำหน้าที่ของร่างกายกับการออกกำลังกาย
 • การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในโรงเรียน

จบไปทำงานอะไร ?

 • ประกอบอาชีพเป็นครู
 • นักพลศึกษาและนักนันทนาการ
 • ผู้ฝึกสอนกีฬา
 • ผู้ตัดสินกีฬา
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การออกกำลังกาย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)
B.Ed. (Physical Education)
แขนงวิชาพลศึกษา
Physical Education