หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

จุดเด่นของหลักสูตร

        หลักสูตรมีจุดเน้นในการพัฒนาทักษะการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพของหน่วยงาน การผลิตผลงานวิจัยที่บูรณาการงานทางด้านการศึกษา การวิจัยงานประจำ เทคโนโลยีการทดสอบ การประเมินโครงการ และการประกันคุณภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO 1 ออกแบบวิจัย และดำเนินการวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยด้านเทคโนโลยีการทดสอบ และการวิจัยทางการศึกษาเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและนำความรู้มาใช้ประโยชน์
 • PLO 2 ออกแบบเครื่องมือประเมิน และดำเนินการประเมิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO 3 ออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อการปรับปรุง ควบคุม และพัฒนาองค์กร
 • PLO 4 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย ประเมินและประกันคุณภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพองค์กร
 • PLO 5 เลือกใช้สถิติและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • PLO 7 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็น
 • PLO 8 ตระหนัก และแสดงออกในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของนักวิจัย และนักประเมิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • แผน ก 1
  • ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • แผน ก 2
  • ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แผน ข
  • ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมิน)
ศษ.ม.(การวิจัยและประเมิน)
Master of Education (Research and Evaluation)
M.Ed. (Research and Evaluation)