หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 • มุ่งเน้นความเป็นครูที่สอดคล้อง กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏี และมีสมรรถนะในการปฏิบัติการทั้งด้านจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้การปรึกษา ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนตลอดหลักสูตร
 • มุ่งเน้นการบูรณาการหลักการจิตวิทยาแบบองค์รวม และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ
 • มีการใช้นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • พื้นฐานทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • จิตวิทยาการเรียนรู้
 • การปรับพฤติกรรมผู้เรียน
 • การบริหารและจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
 • จิตวิทยาการให้การปรึกษา
 • การวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 • นักจิตวิทยาแนะแนว นักจิตวิทยาโรงเรียน
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศษ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
B.Ed. (Educational Psychology and Guidance)
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Educational Psychology and Guidance