หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จุดยืนหลักสูตร

         หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงโดยใช้ School-Based Learning และใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยเน้นพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในด้านต่าง ๆ

เมื่อจบหลักสูตรท่านจะสามารถ

 • ประพฤติตนตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • พัฒนาหลักสูตรที่เท่าทันการศึกษาร่วมสมัยบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
 • ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความหลากหลายของผู้เรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
 • ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ตามบริบทท้องถิ่น และการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลก
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ต้องสำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอดคล้องและสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาได้ เพื่อสอดคล้องกับการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีครูที่คุรุสภากำหนด และหากคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
  • มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา โดยออกก่อนวันที่รับสมัครอย่างน้อย 6 เดือน
  • มีสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัครอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการอ่านตำราและวารสารภาษาอังกฤษ (โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำการทดสอบ และพิจารณาตัดสินผลการทดสอบ
  • คุณสมบัติเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กำหนด และเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ:  ผู้สมัครที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ ประกอบวิชาชีพครู ถูกจัดให้อยู่ในแผนการศึกษาแบบ แผน ก 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ถูกจัดให้อยู่ในแผนการศึกษาแบบ แผน ข

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)