หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

จุดยืนหลักสูตร

         สร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำในทางนวัตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล บูรณาการนวัตกรรมฯ กับศาสตร์ต่างๆ ทางด้านการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะงานวิจัยเป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อจบหลักสูตรท่านจะสามารถ

 • แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นผู้มีจริยธรรมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
 • เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน/การทำงานในพื้นที่โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและออกแบบการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • สื่อสาร/ถ่ายทอดความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายในบริบทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • แผน ก 1
  • ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ/หรือ
  • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • แผน ก 2
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • แผน ข
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้)
Master of Education (Technology and Innovation for learning)
M.Ed. (Technology and Innovation for learning)