หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีใจใฝ่เรียนรู้ในเชิงรุก (Active Learning)
 • ใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
 • เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินทางการศึกษา
 • สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตามบริบทของศาสตร์วิชา
 • เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ การสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิชาชีพครู
 • ศาสตร์การสอนคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การประเมินทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ทะเบียน วัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูสอนคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาหรือองค์กรเอกชน
 • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ การประเมินทางการศึกษาในสำนักทดสอบ หรือหน่วยประเมิน
 • นักวิชาการและนักวิจัยทางการศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศษ.บ. (สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
Information Technology and Educational Evaluation