หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาฟิสิกส์

             มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านฟิสิกส์ระดับสูงควบคู่กับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาจะเรียนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีการเรียนอย่างเข้มข้น จึงทำให้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์ นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จึงมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย และสามารถศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้สาขานี้

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางฟิสิกส์
  • การจัดการเรียนการสอน
  • รายวิชาชีพครู
  • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
  • ประยุกต์และนำความรู้รวมทั้งทักษะไปฝึกปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพครูและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครู อาจารย์ และนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  • พนักงานด้านวิทยาศาสตร์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Science- Mathematics Learning Management)
วิชาเอกฟิสิกส์
Physics