หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

            เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก สภาวิชาชีพ และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสถานฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิกที่ได้รับการรับรองสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิกจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

        เข้าใจพฤติกรรม การกระทำของคน เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ช่วยเหลือ การเยี่ยวยาจิตใจ การบำบัดแบบแบบเดี่ยวแบบกลุ่ม เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ

จบไปทำงานอะไร ?

  • นักจิตวิทยาคลินิก
  • นักจิตวิทยา
  • นักบำบัด
  • นักจิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัด
  • นักจิตวิทยาโรงเรียน
  • นักวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา จิตบำบัด สุขภาพจิต
  • บุคลากรด้านจิตวิทยาคลินิกประจำหน่วยงานอิสระ และองค์กรเอกชน
  • ผู้ประกอบการคลินิกส่วนตัว

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก)
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก)
B.Sc. (Clinical Psychology)
สาขาจิตวิทยาคลินิก
Clinical Psychology