หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการประถมศึกษา

     สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษามานาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จริงในสิ่งที่ทำ มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดทักษะการเขียนตัวอักษรไทย พร้อมด้วยทักษะพิเศษอื่นๆ เช่น การสร้างสรรค์งานกระดาษ งานประดิษฐ์

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • การจัดการชั้นเรียนและบทบาทของผู้สอนระดับประถมศึกษา
 • การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนประถมศึกษาผ่านการปฏิบัติจริง
 • การสร้างสื่อการเรียนรู้ทั้งงานสร้างสรรค์จากกระดาษ และสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
 • พนักงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ
 • นักวิชาการด้านการศึกษา
 • นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
B.Ed.(Elementary Education)
แขนงวิชาการประถมศึกษา
Elementary Education