หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสุขศึกษา

 • จัดการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงเรียนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • นำเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน
 • พัฒนาผู้นำสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ศาสตร์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  จุลชีววิทยาและปรสิต ระบาดและการควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ
 • สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะ ตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน กลุ่มสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย

จบไปทำงานอะไร ?

 • ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • นักวิชาการสุขศึกษา
 • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 • ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ
 • ผู้ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
B.Ed. (Health Education)
แขนงวิชาสุขศึกษา
Health Education