Team of professionals

ทีมบริหาร

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Assoc. Prof. Dr. Afifi Lateh

Email : afifi.l@psu.ac.th

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Assoc. Prof. Dr. Afifi Lateh

Email : afifi.l@psu.ac.th

ผศ.ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ

ผศ.ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ

Asst. Pro. Dr. Hamidah Musor
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรมการเรียนรู้
ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม

ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม

Asst. Pro. Dr. Mahdee Waedramae
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.มีชัย วงศ์แดง

อาจารย์ ดร.มีชัย วงศ์แดง

Dr. Meechai Wongdaeng
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
และกิจการนานาชาติ
อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์

อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์

Nopparat Sane
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และองค์กรสัมพันธ์
อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา

อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา

Yupawat Aumchoowattana
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง

อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง

Rohana Saneeyeng
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรตา

อาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรตา

Rusada Natthaphatwirata
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้

ฝ่ายมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

อาจารย์โซเฟีย มะลี

Sofia Malee

prissana.p@psu.ac.th

อาจารย์โซเฟีย มะลี

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

อาจารย์โซเฟีย มะลี

Sofia Malee

prissana.p@psu.ac.th

อาจารย์โซเฟีย มะลี
อาจารย์ปาจรีย์ หละตำ

อาจารย์ปาจรีย์ หละตำ

Pajaree Lahtam
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงเรียนสาธิตฯ
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ

อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ

Mukda Thammakirati
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสาธิตฯ
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
อาจารย์ศิริขวัญ ชิณศรี

อาจารย์ศิริขวัญ ชิณศรี

Sirikhwan Chinasri
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตฯ
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
อาจารย์นิลุบล เกตุแก้ว

อาจารย์นิลุบล เกตุแก้ว

Nilubon Katkaew
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิจัย
และโครงการในกำกับ
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
อาจารย์ยุทธศาสตร์ นวลเจริญ

อาจารย์ยุทธศาสตร์ นวลเจริญ

Yutthasat Nuancharien
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ฝ่ายประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

รองคณบดีและผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา)

รศ.ยุพดี ยศวริศสกุล

Assoc. Prof. Yuppadee Yoswarissakul

อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา)

อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ

Tawatchai Sritep