หลักสูตรปริญญาตรี

วิชาเอกคณิตศาสตร์

 • มีความสามารถด้านเนื้อหาวิชาเอกเทียบเท่าบัณฑิตคณิตศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะการสอน กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และความเป็นครูที่ทันสมัย

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การศึกษาและความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 • การทำวิจัยในประเด็นใหม่ๆ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
 • การปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยงอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

จบไปทำงานอะไร ?

 • สอบบรรจุรับราชการครู ของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 • พนักงาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • นักคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูล

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Science- Mathematics Learning Management)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
Mathemetics