หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาไทย

        เป็นหลักสูตรที่คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความสามารถทางวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 ปี

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • สาระและองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย คติชนวิทยาสำหรับครู หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 การวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบในสถานศึกษา

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • อาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  • อาชีพอิสระ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษา)
ศษ.บ. (การสอนภาษา)
B.Ed. (Language Teaching)
วิชาเอกภาษาไทย
Thai