หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จุดยืนหลักสูตร

 1. หลักสูตร เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารจากคุรุสภาได้ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกประการ
 2. หลักสูตรเน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาวิชา 260-512 การบริหารและจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้น และปรับปรุงคำอธิบาย 260-511 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัยทางการศึกษาโดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Big Data เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านการศึกษาและสถานศึกษา
 3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์มีระบบการดูแลนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 94 และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาสามารถสอบดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 70 และจำนวนที่เหลือปฏิบัติงานในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา คิดเป็นร้อยละ 30 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถเผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับชาติและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จำนวนมากกว่า 90 เรื่องต่อปี
 4. หลักสูตรได้รับความเชื่อถือจากสังคมเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนแต่ละปี จำนวนมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา แต่หลักสูตรสามารถรับได้ไม่เกิน ปีละ 80 คนตามข้อกำหนดของจำนวนอาจารย์ผู้สอนต่อจำนวนนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์
 5. การจัดการเรียนการสอนอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์ผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ใน มคอ. 3 ครบทุกท่าน ทุกรายวิชา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ครบทุกด้าน ผ่านการประเมินที่เป็นระบบตามมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย
 6. หลักสูตร มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ และตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีการประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทุกปีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อจบหลักสูตรท่านจะสามารถ

 • ผู้เรียนสามารถบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
 • นำศาสตร์ทางการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
 • พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพตามบริบทการบริหารการศึกษาของไทย
 • มีทักษะการเป็นผู้นำทางวิชาการภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
 • บริหารสถานศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
 • ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานการบริหารการศึกษา
 • ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • มีทักษะในการบริหารการศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
 • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้
 • ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • แผน ก 2
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • แผน ข
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)