หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา

       มุ่งผลิตครูสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะสำคัญคือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา สามารถรับรู้ แสวงรู้และนำสารสนเทศประยุกต์กับการศึกษา และการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิชาชีพครู
  • ศาสตร์การสอนคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีการศึกษา / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา/การออกแบบระบบการเรียนการสอน และการออกแบบกราฟิก ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน
  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
  • ฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครูสอนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • นักวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาหรือองค์กรเอกชน
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน นักออกแบบสื่อกราฟฟิก สื่อดิจิทัลและแอนิเมชั่น นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา)
B.Ed. (Educational Digital Technology and Communications)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
Educational Digital Technology and Communications