หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา

       เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นและเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการทำงาน และการศึกษาต่อในอนาคต

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

  • หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  • รายวิชาด้านชีววิทยาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
  • วิจัยในประเด็นใหม่ๆด้านชีววิทยา
  • ฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอย่างเข้มข้น
  • ฝึกปฏิบัติการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา

จบไปทำงานอะไร ?

  • ครู อาจารย์ และนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
  • พนักงานด้านวิทยาศาสตร์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Science- Mathematics Learning Management)
วิชาเอกชีววิทยา
Biology