01

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Mathemetics

02

สาขาวิชาเคมี

Chemistry

03

สาขาวิชาชีววิทยา

Biology

04

สาขาวิชาฟิสิกส์

Physics

05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

General Science

06

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

Clinical Psychology

07

สาขาวิชาภาษาไทย

Thai

08

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

English

09

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา

Educational Digital Technology and Communications

10

สาขาวิขาการประถมศึกษา

Elementary Education

11

สาขาวิชาศิลปศึกษา

Art Education

12

สาขาวิชาพลศึกษา

Physical Education

13

สาขาวิชาสุขศึกษา

Health Education

14

สาขาวิขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

Educational Psychology and Guidance

15

สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology and Educational Evaluation

16

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Early Childhood Education

17

สาขาวิชาสังคมศึกษา

Social Studies