หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสังคมศึกษา

       สังคมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำรงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตสำนึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ บ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
 • การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
 • ทักษะศตวรรษที่ 21

จบไปทำงานอะไร ?

 • อาจารย์ – ครูโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • ข้าราชการ พนักงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ
 • ผู้บริหารทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
 • อาชีพอิสระ เช่น นักคิดนักเขียน ติวเตอร์

หลักสูตรศึกษาศาสตร (ศึกษาศาสตร์)
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
B.Ed. (Education)
วิชาเอกสังคมศึกษา
Social Studies