หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาศิลปศึกษา

 • เน้นผลิตบุคลากรการศึกษาด้านศิลปะ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน บนฐานความรู้ที่มีความเป็นท้องถิ่น
 • เน้นสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์ และสมรรถนะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • บริหารหลักสูตรและจัดการวิชาตามแนวคิด DBAE (Discipline-based Arts Education)
 • การเรียนรู้ด้านศิลปะ 4 แกน ได้แก่ 1).แกนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
  2).แกนวิชาสุนทรีศาสตร์  3).แกนวิชาศิลปวิจารณ์  4).แกนวิชาศิลปะปฏิบัติ

จบไปทำงานอะไร ?

 • ประกอบอาชีพเป็นครู
 • นักวิชาการด้านศิลปะของหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
 • ประกอบอาชีพอิสระสร้างงานด้วยตัวเอง
 • ศิลปินนักสร้างสรรค์ศิลปะ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed.(Art Education)
แขนงวิชาศิลปศึกษา
Art Education