Grad EDU

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพ
E-mail mahdee.w@psu.ac.th

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 อาคาร 10 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000       ติดต่อสอบถาม โทร : 086-489-2968  E-mail : grad.edupsu@gmail.com

ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ

นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ

สังกัด งานบริการการการศึกษา
E-mail thittaya.s@psu.ac.th

นางสาวอัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร

สังกัด งานบริการการการศึกษา
E-mail Iradaphat.s@psu.ac.th

นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ

สังกัด งานบริการการการศึกษา
E-mail rattanapron.s@psu.ac.th

นางสาวณัฐชา กอสินทวี

สังกัด งานบริการการการศึกษา
E-mail natcha.kor@psu.ac.th

01

หลักสูตรระดับปริญญาโท

02

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

03

Padlet ฝ่ายบัณฑิต

04

รวม Facebook สาขาวิชา

05

บัณฑิตวิทยาลัย

06

ระเบียบฯบัณฑิตศึกษา

07

ระบบ GSMS

08

สมัครเรียน

Events ฝ่ายบัณฑิต

ลงข่าวหน้าเว็ป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล
ด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
 (4)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
ด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
6
โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่...ว่าที่คุณครูคนใหม่”
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. – 21.00...
4
สัมมนานักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
3
โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โครงการย่อย “Happy Life & Well-being”
ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
1
โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา: “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”
       ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต...

ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

ลงข่าวหน้าเว็ป
การตรวจการคัดลอกเล่ม โดยไม่ให้เกิด Plagiarism
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา...
66a825ed90e8ca25e1a51e92a45ec093
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง...
eb1be3425b0433e78f653bdd2b71d93c
ประจำปีการศึกษา 2565 และ 2566
แจ้งกำหนดวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 2 กรณี ดังนี้ 1.นักศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา...
master1-67-1
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่...
 (3)
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สำหรับ นศ. ป.โท- เอก
GSMS เปิดให้บริการพร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต วันที่ 14...