โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่…ว่าที่คุณครูคนใหม่”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. – 21.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการ “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่… ว่าที่คุณครูรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครู การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาครูในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อีกทั้งมุ่งสร้างค่านิยมเชิงบวกต่อวิชาชีพครู และยังเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีร่วมกัน เริ่มจัดกิจกรรมนันทนาการด้วยการแข่งขันวอลเล่ย์บอลประยุกต์ (วอลเลย์บอล 2 ลูก) กิจกรรมสันทนาการระหว่างนักศึกษาครู และการรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนาน