ข่าวฝ่ายบัณฑิต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล
|

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
|

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่…ว่าที่คุณครูคนใหม่”
|

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่…ว่าที่คุณครูคนใหม่”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. – 21.00 …

สัมมนานักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สัมมนานักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไ…

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โครงการย่อย “Happy Life & Well-being”
|

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โครงการย่อย “Happy Life & Well-being”

ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและก…

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา: “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”
|

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา: “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

       ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ…

โครงการสัมมนาบรรยาย “ แนวทางการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อพัฒนางานวิจัย” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และผู้สนใจ
|

โครงการสัมมนาบรรยาย “ แนวทางการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อพัฒนางานวิจัย” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และผู้สนใจ

ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก…

โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4

โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4

ของนักศึกษาระดับปริญณาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตาม…

สรุปสัมมนาหลักสูตร ป.โท วิจัยประเมิน ครั้งที่ 1 (2/2566)
|

สรุปสัมมนาหลักสูตร ป.โท วิจัยประเมิน ครั้งที่ 1 (2/2566)

ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิ…