โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

       ด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดพัทลุง โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 270-521 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและหลักสูตรฯ ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ได้นำนักศึกษาออกไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานที่จริง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละบริบทมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น