ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้  

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล
|

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
|

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่…ว่าที่คุณครูคนใหม่”
|

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่…ว่าที่คุณครูคนใหม่”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. – 21.00 …

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โครงการย่อย “Happy Life & Well-being”
|

โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โครงการย่อย “Happy Life & Well-being”

ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและก…

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา: “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”
|

โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา: “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

       ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ…

โครงการสัมมนาบรรยาย “ แนวทางการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อพัฒนางานวิจัย” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และผู้สนใจ
|

โครงการสัมมนาบรรยาย “ แนวทางการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อพัฒนางานวิจัย” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และผู้สนใจ

ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก…

สรุปสัมมนาหลักสูตร ป.โท วิจัยประเมิน ครั้งที่ 1 (2/2566)
|

สรุปสัมมนาหลักสูตร ป.โท วิจัยประเมิน ครั้งที่ 1 (2/2566)

ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิ…

โครงการสัมมนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 7 บรรจุปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

โครงการสัมมนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 7 บรรจุปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี…

สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีกำหนดจั…