Faculty of Education

Faculty of Education, Prince of Songkla University

VISION

วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2570

“The Faculty of Education is a leading institution for

creative teacher professional nurturing and development

aiming at national and ASEAN recognitions by 2027″

CULTURE

Our Soul is for the Benefit of Mankind

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

0
สาขาวิชาทั้งหมด
0 ,742
นักศึกษาปริญญาตรี
0
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

MOU

เรามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

โดยมีความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง ร่วมกับ 20 มหาวิทยาลัย

OUR

PROGRAMS

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตร

ปริญญาโท

หลักสูตร

ปริญญาเอก

EDU NEWS

ข่าวสาร ของคณะศึกษาศาสตร์
ลงข่าวหน้าเว็ป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล
 (4)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
6
โครงการเสริมสรางความเปนครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่...ว่าที่คุณครูคนใหม่”

EDU EVENTS

ข่าวสาร ของคณะศึกษาศาสตร์
 รอมฎอน
ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน...
8-1
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 1
ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดการเวลา...
งานกราฟฟิก
เตรียมพบกับนิทรรศการ Garden Graphic Exhibition By EDTECH x PSYCHE x ISST
ขอเปิดพื้นที่เพื่อพูดคุยเรื่องกราฟิกเตรียมพบกับนิทรรศการ Garden Graphic Exhibition By EDTECH x PSYCHE...

EDU TV

สื่อการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์

สายตรงคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์