news

ข่าวสารกิจกรรม

ร่วมข่าวสารที่น่าสนใจของคณะศึกษาศาสตร์
รูปแบนเนอร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้  
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ลงข่าวหน้าเว็ป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล
ด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้...
 (4)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
ด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
6
โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมย่างเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพ เรียนรู้จากความสำเร็จ สู่ความมุ่งมั่นในอาชีพ โครงการย่อย “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่...ว่าที่คุณครูคนใหม่”
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. – 21.00...
3
โครงการเสริมสร้างความเป็นครู: กิจกรรมระดมพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โครงการย่อย “Happy Life & Well-being”
ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
1
โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา: “การทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”
       ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต...
2
โครงการสัมมนาบรรยาย “ แนวทางการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อพัฒนางานวิจัย” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และผู้สนใจ
ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...
7-2
สรุปสัมมนาหลักสูตร ป.โท วิจัยประเมิน ครั้งที่ 1 (2/2566)
ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน...
ครูคืนถิ่น
โครงการสัมมนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 7 บรรจุปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี...
พลศึกษา
สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 21 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีกำหนดจัดสอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา...
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567
วันที่ 20 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กำหนดจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี...
ปก
โครงการพัฒนาการยกระดับปรับปรุงหลักสูตร 2567 ฯ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการพัฒนาการยกระดับปรับปรุงหลักสูตร...
วันครู
 วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2567
“สืบสานศาสตร์ศึกษา น้อมวันทากตัญญุตาพระคุณครู”
วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
เทมเพลตปกข่าว
โครงการพัฒนาทักษะสมอง EF
วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ อำเภอเมือง...
-หลักสูตร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้รายปีและการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้รายปีYear...
2
นายอัมราน วานิ รองผู้จัดการโครงการชุมชนฮาราปัน มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับนางสาวรอฮีมะห์ เหะหมัด
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายอัมราน วานิ รองผู้จัดการโครงการชุมชนฮาราปัน...
1
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฯชุดใหม่เข้าพบกับ นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฯชุดใหม่ เข้าพบกับ...
d2
ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสื่อสารร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะดร.ภักดี
ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
de1
อ.นพรัฐ เสน่ห์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษสาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะฯ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 อ.นพรัฐ เสน่ห์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษสาขาวิชาศิลปศึกษา...
23
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีได้เข้าร่วมจัดมหกรรมตลาดนัดหลักสูตร ม.อ.ปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีไ ด้เข้าร่วมจัดมหกรรมตลาดนัดหลักสูตร...