โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล

          ด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัลในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จนสามารถวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษา รวมทั้งหมด 25 คน