news

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี...