01

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

02

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

หลักสูตรปริญญาโท

03

สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปริญญาโท

04

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

05

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรปริญญาโท