PSU-TPSF สัญจร 2024

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม.. PSU-TPSF สัญจร 2024

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.067 695 2922 เบอร์ภายใน โทร.5176

งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

#EduPSU
#คณะศึกษาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์