โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายอำนวยการ

เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2567 “พัฒนาองค์กร (Organization) เพื่อสมรรถนะคนทำงาน”

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2567 ณ southern airport hotel อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#EduPSU
#คณะศึกษาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์