ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายประกันคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายประกันคุณภาพ

ข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพ

กำหนดการและการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE: AUN-QA และการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศปี 2558-2561(Educational Criteria for Performance Excellence: EdPex) ประจำปีการประเมิน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 64

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 62

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 61

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 60

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 59

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

โทร: 1068

นางสาวปนิดา ดำรงสุสกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

โทร: 1068