คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษา ผลงานบาติกเขียนมือ
จากนักศึกษาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีผลงานโดดเด่น

      รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษา ผลงานบาติกเขียนมือ
จากนักศึกษาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีผลงานโดดเด่น


Back