ข่าวศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

ปฏิทินโครงการ 2562

ข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

ปรัชญาพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตฐาน และบริการความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

    หน่วยงานพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแห่งวิชาชีพทางการศึกษา

พันธกิจ

 • พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสอดคล้องตามความต้องการชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
 • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ (To Implementation) สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 • เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน อำนวยความสะดวก ในการพัฒนาความรู้ การให้บริการทางวิชาการ หน่วยงานภายในและภายนอกตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
 • เป็นศูนย์กลางและบูรณาการเครือข่ายการประสานงานพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพครู และผู้บริหารในสถานศึกษา
 • เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงาน

 • ฝึกอบรม สัมมนา Workshop
 • การนิเทศ/ติดตามประเมินผล/ที่ปรึกษาระบบพี่เลี้ยงการศึกษาดูงาน/ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติกการ
 • ฝึกอบรม สัมมนา Workshop
 • การนิเทศ/ติดตามประเมินผล/ที่ปรึกษาระบบพี่เลี้ยง
 • การศึกษาดูงาน/ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ครู/บุคลากรทางการศึกษา
 • ผู้บริหารโรงเรียน
 • ผู้ปกครอง/ผู้นำชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
 • เครือข่ายการศึกษา

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

โทร: 1632

นางสาวกิตติยา เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

โทร: 1632

โทร: 0864892966

E-mail: teachers.edu61@gmail.com

คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อ

 • ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาศาสตร์
 • Tel. 086-4892966 Fax.073-348322
 • Facebook: ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • Email: teacher.edu61@gmail.com